Od 2007 roku nasze Stowarzyszenie Honoruje najważniejsze i najbardziej dla nas zasłużone osoby RAMowskim Krzyżem ze Srebrną Wpinką. Od 2011 to odznaczenie jest jeszcze bardziej w rękach młodych naszego Stowarzyszenia.

Co trzeba zrobić?
Jeśli uważasz, że znasz osobę, która zasłużyła na takie odznaczenie, to przeczytaj poniższy Regulamin, a potem wydrukuj zgłoszenie, uzupełnij i dostarcz do naszego Domu na Cichym Kąciku: ul. Maurycego Beniowskiego 39, 30-066 Kraków.

Co się dzieje po dostarczeniu zgłoszenia?
W Regulaminowym trybie zajmie się nim powołana Komisja, która po rozpatrzeniu wniosku decyduje o przyznaniu odznaczenia. Wręczenie Odznaczenia Honorowego Członka RAM odbywa się podczas Dnia Wspólnoty RAM.

Do kiedy mam czas dostarczyć wniosek?
Regulaminowy czas składania wniosków mija 31 sierpnia. W tym roku czas ten jest wydłużony do 11 września 2023!

REGULAMIN
przyznawania Odznaczenia Srebrnej Wpinki 

§1

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi Statut Grup Apostolskich – Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej z 1.01.2007r. z późniejszymi zmianami. 

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
„Stowarzyszeniu” – rozumie się przez to Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/7.
„Komisji” – rozumie się przez to Komisję Odznaczeń Honorowych Grup Apostolskich (KOHGA).
„Odznaczeniu” – rozumie się przez to honorowe wyróżnienie Stowarzyszenia, jakim jest Srebrna Wpinka.

§3

Regulamin ustala zasady i tryb:

 1. Występowania o nadanie honorowego odznaczenia dla członków stowarzyszenia. 
 2. Przyznawania honorowego odznaczenia dla członków stowarzyszenia. 
 3. Obrad Komisji Odznaczeń Honorowych Grup Apostolskich. 

§4

Srebrna Wpinka jest szczególnym wyróżnieniem Stowarzyszenia.  

§5

1. O nadanie odznaczenia można występować dla osób, które posiadają przynajmniej 5 – letni staż pracy na rzecz Stowarzyszenia. 

2. Przez pracę na rzecz Stowarzyszenia rozumie się wszelkie aktywności związane z działaniami Stowarzyszenia, w szczególności pracę w grupach parafialnych oraz posługę na rekolekcjach. 

§6

 1. O przyznanie Srebrnej Wpinki występuje członek Stowarzyszenia.
 2. Zgłoszenie kandydata wymaga sporządzenia wniosku wraz z uzasadnieniem, na jakiej podstawie kandydat powinien otrzymać Odznaczenie. 
 3. Wniosek zawiera:
 4. dane kandydata do Odznaczenia 
 5. dane wnioskującego 
 6. 5 podpisów osób popierających wniosek wraz z danymi kontaktowymi w celu weryfikacji tych osób.
 1. Przynajmniej jedna z osób popierających wniosek musi posiadać status członka Stowarzyszenia. 
 2. Wniosek składa się do 31 sierpnia roku, w którym kandydatura ma być rozpatrywana, w siedzibie Stowarzyszenia.
 3. Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie.
 4. Wzór wniosku znajduję się w załączniku nr 1. 

§7

Organem decyzyjnym w sprawie przyznania Odznaczenia jest Komisja Odznaczeń Honorowych Grup Apostolskich. 

§8

1. Komisja składa się z:

 1. Księdza Moderatora Stowarzyszenia;
 2. Zastępcy Księdza Moderatora;
 3. Moderatora wybranego przez moderatorów Rady Stowarzyszenia, który jest równocześnie jej członkiem;
 4. Animatora wybranego przez animatorów Rady Stowarzyszenia, który jest równocześnie jej członkiem;
 5. Jednego z przedstawicieli Księży Moderatorów, posługujących na rekolekcjach Stowarzyszenia.

2. Moderator i Animator są wybierani na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rady Stowarzyszenia.

§9

1. Kadencja Komisji jest równa długości trwania kadencji Rady Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej raz w każdym roku formacyjnym. 
3. Posiedzenia Komisji są tajne. 

§10

1. Komisja podczas posiedzenia otwiera zapieczętowane wnioski i sprawdza je pod kątem formalnym i merytorycznym. 
2. Komisja odrzuca wnioski niespełniające wymogów określonych w niniejszym regulaminie. 
3. Komisja ma prawo kontaktować się z osobami popierającymi wniosek w celu weryfikacji danych oraz zdobycia informacji o kandydacie.
4. Komisja wybiera osoby, które otrzymają Odznaczenie w danym roku formacyjnym. 
5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§11

1. Osoba nominowana do Odznaczenia otrzymuje informację drogą telefoniczną o przyznaniu godności członka honorowego i otrzymaniu Odznaczenia na 30 dni przed jej oficjalnym wręczeniem.
2. Osoba nominowana do ma prawo do odmówienia przyjęcia Odznaczenia w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia. Termin jest wiążący. 

§12

Odznaczenie mogą otrzymać nie więcej niż 3 osoby w jednym roku formacyjnym, chyba że Komisja zdecyduje inaczej. Wszystkie dodatkowe kwestie Komisja uzasadnia w protokole. 

§13

Odznaczenie zostaje wręczone przez Księdza Moderatora Stowarzyszenia w dniu Wspólnoty Stowarzyszenia w terminie wyznaczonym przez Księdza Moderatora. 

§14

Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą rady Stowarzyszenia. 

§15

Sprawy nieobjęte w Regulaminie rozstrzygane są w oparciu o Statut Stowarzyszenia zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania. 

§16

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Stowarzyszenia.