KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Archidiecezja Krakowska informuje, co następuje:

1. Administratorem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych jest podmiot Archidiecezja Krakowska z siedzibą pod adresem: ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków („Administrator”), konkretnie: Grupy Apostolskie Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.

2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.

3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją rekolekcji Grup Apostolskich Ruchu – Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, a także informowania o działaniach Ruchu podjętych w tym zakresie.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie Pana/Pani danych, które posiada Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekolekcji oraz będą przetwarzane po zakończeniu wydarzenia dla celów prawnych, statystycznych, księgowych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.

7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: instytucje współpracujące z Grupami Apostolskimi – Ruchem Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w zakresie organizacji rekolekcji (np. Kuratorium Oświaty w Krakowie).

8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@grupyapostolskie.pl