REGULAMIN XVIII FORUM MŁODYCH ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
„Tobie mówię, wstań!” 


 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem XVIII Forum Młodych, zwanego dalej Wydarzeniem, są Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą przy ul. Wiślnej 12/7 w Krakowie, zwany dalej Organizatorem.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej Uczestnikami, będące członkami Wydarzenia i wchodzące na teren VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, które stanowi główne miejsce Wydarzenia.
 
§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Wydarzenie odbywa się w dniach od 3 do 5 kwietnia 2020 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 
2. Uczestnikiem Wydarzenia może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Wydarzeniu (zgoda nie dotyczy osób pełnoletnich). 
3. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji oraz wniosły opłatę. 
4. Uczestnik wybiera formę uczestnictwa w Wydarzeniu: pełną (z noclegiem) lub niepełną (bez noclegu). Koszt poszczególnych form to odpowiednio 90 zł i 70 zł.
5. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu. Nocleg dla osób wybierających pełną opcję uczestnictwa jest zapewniony przez Organizatora.  
6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto Organizatora, nr rachunku 62124014311111001016344243, Bank PEKAO S.A. przelewem bankowym lub w siedzibie Organizatora do ( tutaj data). W tytule wpłaty należy wpisać: nazwę Wydarzenia, imię i nazwisko Uczestnika oraz informację o wybranej formie uczestnictwa. 
7. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 
8. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www. grupyapostolskie.pl oraz na stronie Facebookowej Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na wyżej wymienionych stronach internetowych.
 
§ 3. WSTĘP NA WYDARZENIE
1. Wstęp na teren Wydarzenia jest możliwy od godziny 16:00 w dniu 03.04.2020 r., po wcześniejszym zameldowaniu w Bazie Danych, znajdującej się przy wejściu do budynku. 
2.Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu. Identyfikator upoważnia do uczestnictwa we wszystkich punktach programu.
3. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobom, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, nie stosują się do poleceń wydawanych przez Organizatora, znajdują się pod wpływem alkoholu i innych substancji, niszczą budynek i jego wyposażenie lub nie zarejestrowały bądź nie wniosły opłaty partycypacyjnej za udział w Wydarzeniu podczas rejestracji. 
4. Opuszczając VIII Liceum Ogólnokształcące w dniu zakończenia Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Bazie Danych celem wyrejestrowania. 
 
§ 4. ZASADY ZACHOWANIA
1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek:
    a) postępować zgodnie z Regulaminem Wydarzenia;
    b) uczestniczyć we wszystkich punktach programu;
    c) zachowywać się godnie, z poszanowaniem obecności Najświętszego Sakramentu w sali adoracji;
    d) przestrzegać programu Wydarzenia;
    e) stosować się do poleceń Organizatora;
    f) przebywać na terenie Wydarzenia tylko w wyznaczonych przez Organizatora porach; 
    g) zachowywać się w sposób odpowiedni, nie zagrażając bezpieczeństwu innych osób;
    h) posiadać przy sobie własny identyfikator;
    i) informować Organizatora o problemach, wypadkach i szkodach podczas Wydarzenia.
2. Zakazane jest wnoszenie na teren Wydarzenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, środków alkoholowych i odurzających, wszelkiego rodzaju broni i innych przedmiotów niebezpiecznych. 
3. Zakazane jest spożywanie alkoholu i palenie papierosów podczas Wydarzenia, niszczenie przedmiotów należących do Organizatora bądź innych Uczestników, zaśmiecanie terenu Wydarzenia i niewykonywanie poleceń Organizatora,związanych z przebiegiem Wydarzenia.
4. Na terenie Wydarzenia cisza nocna obowiązuje w oznaczonych godzinach. 
5. Uczestnicy, którzy nie nocują w miejscu, gdzie odbywa się Wydarzenie, zobowiązani są do punktualnego pojawiania się na wszystkich punktach programu. 
 
§ 5. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia. 
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP, obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.
 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
2. Rejestrowanie przebiegu Wydarzenia poprzez filmowanie i fotografowanie ma na celu promocję wydarzenia.  
3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas Wydarzenia oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia.  
4. Zgłaszając się do Wydarzenia, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Autorskie.
5. Punktami programu, w których mogą uczestniczyć osoby niezarejestrowane jako Uczestnicy Wydarzenia, są Msze Święte i nabożeństwa, odbywające się poza głównym miejscem wydarzenia, a więc VII Liceum Ogólnokształcącym.  
6. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.