Regulamin Rekolekcji Apostolskich 
Grup Apostolskich - Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
„FERIE Z BOGIEM 2020”

 

A. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem rekolekcji jest Stowarzyszenie: „Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej”.

2. Organizator powołuję wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą.


B. Zapisy na rekolekcje

1. Zapisy na rekolekcje rozpoczynają się 2 grudnia 2019 drogą elektroniczną przez formularz dostępny na stronie: grupyapostolskie.pl i trwają do wyczerpania miejsc, nie później niż do 23 grudnia 2019.

2. Należy zapoznać się z przedziałem wiekowym określonym w grafiku rekolekcji i bezwzględnie przestrzegać go podczas zapisów.

3. Składka partycypacyjna za jeden turnus rekolekcji to 400zł, rekolekcji animatorskich: 200 zł, rekolekcji dla maturzystów: 100 zł.

4. Składka partycypacyjna za rekolekcje dla animatorów bez kursu wychowawcy – 200 zł.

5. Składkę partycypacyjną za rekolekcje należy wpłacić na konto bankowe naszego Duszpasterstwa - po wcześniejszym zarejestrowaniu się i uzgodnieniu turnusu - na konto:

Grupy Apostolskie - Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
nr konta: 62124014311111001016344243
Bank PEKAO S.A. I. Oddz. Kraków
W tytule przelewu należy wpisać: 
„składka partycypacyjna na rekolekcje (podać nazwę rekolekcji) w (miejsce rekolekcji) 
w terminie (data rekolekcji) za (imię i nazwisko uczestnika).”   

6. Nie można zmieniać terminu lub miejsca uczestnictwa w turnusie bez wcześniejszego uzgodnienia z Biurem GA RAM. Osoby niezgłoszone wcześniej, nie będą przyjmowane na rekolekcje.

7. W razie rezygnacji na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zwracamy połowę składki partycypacyjnej.

8. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie grupyapostolskie.pl i należy ją dokładnie wypełnić oraz dostarczyć do siedziby Grup Apostolskich - RAM, ul. Wiślna 12/7; 31 - 007 Kraków na trzy tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. Do tego dnia należy również dokonać wpłaty pełnej kwotę składki partycypacyjnej. Karta zgłoszeniowa jest podstawą do zakwalifikowania uczestnika na rekolekcje.

9. Nie rezerwujemy terminów rekolekcji oraz nie prowadzimy zgłoszeń telefonicznych.

10. Warunki zgłoszenia na rekolekcje:
Rekolekcje Apostolskie mają charakter formacji ciągłej, dlatego należy bezwarunkowo przestrzegać kryterium wieku uczestników.

 

C. Przygotowanie do rekolekcji

1. Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą cennych przedmiotów, w tym odtwarzaczy multimedialnych, laptopów, tabletów itp. na rekolekcje, ponieważ kadra prowadząca oraz RAM nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty. Z telefonów komórkowych uczestnicy mogą korzystać wyłącznie w czasie wyznaczonym przez moderatora (kierownika wypoczynku).

2. Na rekolekcje należy zabrać ze sobą Pismo Święte, śpiewnik GA RAM i krzyżyk (o ile ktoś je posiada), śpiwór lub ciepły koc, miękkie pantofle, odpowiedni strój do kościoła. Ponadto przybory do pisania, notatnik, mały plecak na wycieczki, okrycie przeciwdeszczowe, instrument muzyczny (o ile ktoś gra). W przypadku rekolekcji sportowych oraz tanecznych należy zwrócić uwagę, czy nie ma przeciwskazań zdrowotnych oraz zabrać ze sobą odpowiednie obuwie sportowe oraz strój sportowy.

3. Ośrodki Rekolekcyjne:
· BUKOWINA TATRZAŃSKA - Ośrodek Rekolekcyjny Grup Apostolskich, Ul. Tadeusza Kościuszki 6, 34-530 Bukowina Tatrzańska
· KRZCZONÓW – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzczonowie k/Tokarni, Krzczonów 82, 32-435 Krzczonów
· MUCHARZ – Dom Parafialny, Mucharz 177, 34-106 Mucharz
· SUCHE - „Dom Orłów” Ośrodek Rekolekcyjny Grup Apostolskich, Suche 41, 34-520 Poronin
· ZAWADKA - Ośrodek Rekolekcyjny Grup Apostolskich, Zawadka 64, 32-435 Tokarnia
· ZEMBRZYCE – Ośrodek Wypoczynkowo Rekolekcyjny Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły, Zembrzyce 503, 34-210 Zembrzyce

 

D. Przebieg rekolekcji

1. Przyjazd i wyjazd dziecka z Rekolekcji organizowany jest indywidualnie przez rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Rekolekcje rozpoczynają się w dniu rozpoczęcia o godz. 18.00. Do domu rekolekcyjnego należy się zgłosić w dniu rozpoczęcia turnusu od godz. 15.00. Ośrodek należy opuścić w dniu wyjazdu do godz.12.00. 

3. Rekolekcje dla maturzystów rozpoczynają się w dniu rozpoczęcia o godz. 10.00 i kończą w dniu zakończenia o godz. 10.00.

4. Jeżeli odbiór osobisty dziecka nie jest możliwy osobiście, Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do napisania imiennego upoważnienia osobie odbierającej dziecko. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek przekazania upoważnienia moderatorowi turnusu.

5. Należy przestrzegać zasady, żeby nie spóźnić się w przyjeździe na rekolekcje, ani też nie wyjeżdżać z nich wcześniej.

6. Osoby przybywające do ośrodka przyjmowane są na podstawie skierowania (karty uczestnictwa) przez Grupy Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. 

7. Na turnus nie może zostać przyjęta osoba, która nie została wcześniej zapisana przez formularz elektroniczny i zakwalifikowana w Biurze Grup Apostolskich.

8. Moderator (kierownik wypoczynku) może nie przyjąć na turnus osoby lub usunąć z turnusu uczestnika, jeśli stwierdzi:
a. przeciwskazania uczestnika do bezpiecznego przeżycia rekolekcji lub innych uczestników,
b. że rodzice/opiekunowie prawni nie podali w Karcie Uczestnika wszystkich istotnych informacji potrzebnych do zapewnienia właściwej opieki nad uczestnikiem oraz innymi uczestnikami turnusu.

9. W trakcie rekolekcji nie ma odwiedzin uczestników przez rodziców, kolegów czy księży opiekunów.

10. Uczestnikowi Rekolekcji zabrania się samowolnego opuszczania terenu ośrodka rekolekcyjnego, naruszania ciszy nocnej i nocowania poza swoim pokojem, samowolnego oddalania się od grupy podczas wędrowania, posiadania i zażywania lekarstw bez wiedzy Moderatora (wszystkie lekarstwa należy przekazać moderatorowi po przyjeździe do ośrodka, spakowane w zamykaną torebkę foliową, opisaną imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sposobem dawkowania), palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających, przechowywania produktów spożywczych łatwo psujących się, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Za szkody spowodowane podczas rekolekcji przez uczestnika odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny.

 

E. Zasady bezpieczeństwa

1. Przebywający na terenie Ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ., a w szczególności zabrania się:
- biegania po korytarzach i skakania ze schodów,
- rozpalania ogniska na terenie Ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym,
- używania i posługiwania się jakimikolwiek ostrymi narzędziami lub materiałami wybuchowymi itp.

2. Zanim uczestnik opuści Ośrodek, jest zobowiązany zostawić go w takim stanie w jakim go zastał, włączając się w końcowe sprzątanie. Każdy przebywający w Ośrodku winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca zakwaterowania, a w szczególności składować śmieci w miejscu do tego przeznaczonym.

3. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu Ośrodka, zmiany ich położenia w obrębie pomieszczeń wewnętrznych oraz przenoszenia mebli z Ośrodka na zewnątrz. Łóżka i materace znajdujące się na wyposażeniu Ośrodka przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego. Zabrania się wynoszenia ich na zewnątrz. Każdy uczestnik przebywając na terenie Ośrodka, a w szczególności na Sali gimnastycznej, placu zabaw, boisku winien obowiązkowo znajdować się pod opieką wychowawców.

4. Wszelkie usterki oraz awarie prosimy zgłaszać u Moderatora lub Animatora. 

5. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie zgłaszamy Moderatorowi lub Animatorowi.

 

F. Postawa Uczestnika Rekolekcji

1. Uczestnik rekolekcji jest:
a. życzliwy, uprzejmy, radosny;
b. dyskretny i uczynny – chętnie pomaga innym, szczególnie młodszym i słabszym;
c. koleżeński, kulturalny;
d. punktualny, zaradny, aktywny.

2. Uczestnik szanuje wychowawców, osoby starsze oraz pozostałych uczestników.

3. Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz korzystania z innych używek i środków psychoaktywnych.

4. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec jakichkolwiek osób.

5. Uczestnik ma prawo do:
a. bezpieczeństwa w czasie trwania rekolekcji;
b. zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do moderatora w sprawie życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego wychowawcę;
c. bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego wychowawcy, opieki medycznej lub moderatora;
d. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu przeznaczonego dla uczestników;
e. aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
f. brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych zajęciach;
g. korzystania z telefonu w czasie do tego wyznaczonym.

6. Uczestnik zobowiązany jest do:
a. przebywania na terenie ośrodka i jego otoczenia pod opieką wychowawcy, nie wolno oddalać się poza teren bez opieki wychowawcy grupy!
b. wykonywania poleceń wychowawcy i moderatora;
c. przestrzeganiu planu dnia;
d. przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów;
e. szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia;
f. dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywają się rekolekcje;
g. przestrzegania zasad prawidłowego współżycia z innymi osobami, kultury słowa i zachowania, zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi;
h. zachowywania się w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia jakichkolwiek osób;
i. poszanowania rzeczy własnych oraz innych uczestników;
j. dostosowania się do zaleceń opieki medycznej.

7. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony i ukarany:
a. za aktywność i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody:
·  wyróżnienie przez wychowawcę przed grupą uczestników;
·  wyróżnienie przez moderatora;
b. za rażące przewinienia i nieprzestrzegania regulaminów uczestnik może być ukarany:
·  upomnieniem i nagana przez opiekuna grupy;
·  upomnieniem i nagana przez moderatora;
·  przekazaniem informacji o zachowaniu rodzicom;
·  wydaleniem z rekolekcji.

 

G. Postanowienia końcowe

1. Zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu są wszyscy uczestnicy rekolekcji i ich rodzice/prawni opiekunowie oraz kadra opiekuńczo-wychowawcza.

2. W przypadku skrócenia pobytu ze strony uczestnika, Organizator nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni rekolekcji. W takiej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.) nie złożone do depozytu.

4. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora rekolekcji oraz Kierownika Wypoczynku.