Nasze Domy Rekolekcyjne są naszym wspólnym domem.

1. Dom świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. Są to usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24h/dobę. Do korzystania z usług Domu upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja w biurze GA RAM.

2. Goście korzystający z usług Domu Rekolekcyjnego zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

3. Dzieci i młodzież do lat 18-tu przebywają na terenie Domu tylko pod opieką osób dorosłych.

4. W Domu zarówno na korytarzach, jak i w pokojach obowiązuje cisza nocna w godz. 23.00 - 6.00.

5. Na terenie Domu Rekolekcyjnego zabrania się palenia papierosów i spożywa alkoholu oraz innych środków odurzających. Zabrania się korzystania z otwartego ognia na terenie budynku i poza nim.

6. Ponadto niedozwolone jest: zakłócanie spokoju i wypoczynku, nieprzyzwoite, wulgarne zachowania, zaśmiecania i zabrudzanie Domu.

7. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia pokojów. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty, będące własnością Domu, oddane do użytkowania, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. O usterkach powiadamiamy osobę odpowiedzialną za Dom.

8. Goście opuszczający Dom Rekolekcyjny zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie, w jakim został on im przekazany. Czystość w każdym pokoju i urządzeniach sanitarnych sprawdzają przed wyjazdem opiekunowie grupy.

9. Prosimy o oszczędne korzystanie z wody i światła.

10. Grupy Apostolskie nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju/ośrodka.

11. Szczegółowe ustalenia co do regulaminu pobytu grupa ustala ze swoim opiekunem.

12. Szczególnym miejscem Domu Rekolekcyjnego jest kaplica, która jest zawsze otwarta dla osób przebywających w Domu. Prosimy o zachowanie szacunku dla tego miejsca wyrażającą się przez postawę i godny strój.

Szczęść Boże! Zapraszamy!