Zmiany w Statucie RAM

 

14 grudnia 2019 Walne Zgromadzenie RAM przyjęło uchwałę wnoszącą zmiany w Statucie naszego stowarzyszenia.
17 grudnia 2019 Moderator Grup Apostolskich złożył wniosek o zatwierdzenie tych zmian przez Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego.
Zmiany zostały przyjęte na mocy Dekretu Metropolity Krakowskiego z dnia 20 grudnia 2019.
Zmiany te zostały również przyjęte przez Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, co potwierdził bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski w piśmie z dnia 10 lutego 2020.

Wprowadzone zmiany w Statucie RAM:

Było

Jest

Zmiana w Art. 12 Statutu
Warunkiem przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia jest:
a) ukończenie 13 roku życia,
b) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich),
c) udział w przygotowaniu w parafii,
złożenie deklaracji do Moderatora RAM wraz z opinią osoby przygotowującej.
Warunkiem przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia jest:
a) ukończenie 13 roku życia,
b) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich),
c) udział w przygotowaniu w parafii,
d) złożenie deklaracji do Moderatora RAM wraz z opinią osoby przygotowującej,
e) udział w przynajmniej jednych tygodniowych rekolekcjach Formacji Apostolskiej.
Zmiana w Art. 28 Statutu
W skład Rady RAM wchodzą:
a) Moderator RAM i jego Zastępca,
b) Moderatorzy świeccy,
c) Przedstawiciele animatorów wybrani przez Walne Zgromadzenie RAM w liczbie 15 osób na roczną kadencję,
d) Sekretarz i Skarbnik, powoływani przez Moderatora RAM spośród członków zwyczajnych, którzy ukończyli 18 rok życia.
W skład Rady RAM wchodzą:
a) Moderator RAM i jego Zastępca,
b) Przedstawiciele Moderatorów świeckich wybrani przez Walne Zgromadzenie RAM w liczbie 5 osób na dwuletnią kadencję,
c) Przedstawiciele animatorów wybrani przez Walne Zgromadzenie RAM w liczbie 5 osób na dwuletnią kadencję,
d) do 5 osób z nominacji Moderatora RAM wybrani spośród członków zwyczajnych na dwuletnią kadencję,
e) Sekretarz i Skarbnik, powoływani przez Moderatora RAM spośród członków zwyczajnych, którzy ukończyli 18 rok życia,
f) Pracownicy Biura RAM.
Zmiana w Art. 31 Statutu
§ 4. Moderator RAM zwołuje Walne Zgromadzenie RAM nie rzadziej niż raz w roku. Obrady są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział 15 osób.
§ 5. Walne Zgromadzenie RAM wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, którego kadencja trwa 1 rok. Przewodniczący prowadzi obrady i wyznacza protokolanta.
§ 4. Moderator RAM zwołuje Walne Zgromadzenie RAM nie rzadziej niż co dwa lata. Obrady są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział 15 osób.
§ 5. Walne Zgromadzenie RAM wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, którego kadencja trwa 2 lata. Przewodniczący prowadzi obrady i wyznacza protokolanta.

 

Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim zwiększenie odpowiedzialności i wpływu Rady RAM na sprawy naszego Stowarzyszenia. Pierwszy raz nowa Rada wg przyjętych zmian w Statucie zostanie wybrana na Walnym Zgromadzeniu RAM 12 grudnia 2020.

Papież Franciszek odnosząc się do treści dekretu "Apostolicam actuositatem" wskazał, że jego główne przesłanie streszcza się w przekonaniu, iż powołanie chrześcijańskie jest ze swej natury także powołaniem do apostolstwa. Stąd głoszenie Ewangelii nie jest zastrzeżone dla "zawodowych misjonarzy", ale powinno być głębokim pragnieniem wszystkich wiernych świeckich, powołanych na mocy swego chrztu nie tylko do ożywiania sfery doczesnej wiarą chrześcijańską, ale także do dzieł wyraźnej ewangelizacji, głoszenia i uświęcenia ludzi.

Rolą Animatorów i Moderatorów RAM w naszym Stowarzyszeniu jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za jego kształt, sposób funkcjonowania i to, jak jest postrzegane wśród innych wspólnot naszej archidiecezji.

Pełny tekst naszego Statutu znajduje się TUTAJ.