Walne Zgromadzenie RAM 2021

Już po raz piętnasty odbyło się Walne Zgromadzenie RAM Archidiecezji Krakowskiej. Tym razem, 11 grudnia, animatorzy i moderatorzy Ruchu spotkali się w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie. Grupy Apostolskie z formalnego punktu widzenia są stowarzyszeniem, a zatem dysponują własnymi strukturą czy statutem. Aby podtrzymać ich sprawne funkcjonowanie, należy od czasu do czasu je skorygować. W tym celu, jak zwykle, zatwierdzono nowe składy Rady RAM oraz Komisji Rewizyjnej. Aprobatę uczestników zyskały wszystkie trzy projekty nowych uchwał. Chwilę wcześniej ustępująca Rada przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jednak nawet przy okazji rutynowych czynności można – lub nawet powinno się – spojrzeć na niektóre sprawy inaczej, zastanawiając się nad istotą swojej posługi w Ruchu. Do przybrania takiej perspektywy wezwał w słowach wstępu mod. Konrad Wrocławiak. Zawsze stawiać sobie pytania o cel własnych działań, bo tylko po znalezieniu i zaakceptowaniu go da się je skutecznie zrealizować – jedna z głównych myśli przemówienia każe przyjrzeć się kondycji własnej wiary i swojemu miejscu we Wspólnocie Kościoła. Słowa o tym, że nie jest możliwe bycie aktywnym i oddanym członkiem Grup Apostolskich bez przekonania, że katolicyzm ma światu coś do zaproponowania, miały skłonić uczestników do zastanowienia się nad tym, czy ufają Bogu i Kościołowi.

Podobna problematyka towarzyszyła konferencji gościa z samego początku – ks. Piotra Kosakowskiego. Powołując się na biblijny opis podejmowania decyzji przez apostołów w początkach Kościoła podkreślił, jak ważne jest, by dyskutować ze sobą w sposób kulturalny i rzeczowy. Przywołał rolę autorytetów w Kościele, które zajmują się nauczaniem i tworzeniem spójnej doktryny dla Wspólnoty, by jak najwięcej osób mogło podążać drogą prawdy i dojść do zbawienia. Każdy człowiek ma wybór: zawierzyć im lub kierować się własnymi zasadami – wtedy jednak najpewniej zbłądzi.

Centralnym punktem całego dnia była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył bp Janusz Mastalski. Wygłosił on homilię, w której zaznaczył rolę wspólnoty – wzajemne uświęcenie. Miła atmosfera ma być jego owocem, a nie fundamentem i celem samym w sobie. Podziękował członkom Ruchu za świadectwo życia chrześcijańskiego i prosił nie poprzestawać w jego dawaniu, nawet mimo trudności pojawiających się w Kościele. Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym dokonało się tego dnia także poprzez adorację Najświętszego Sakramentu.

Należy też wspomnieć o możliwości spotkania się tego dnia, niekiedy po miesiącach, ze znajomymi z rekolekcji czy Studium Animatora. Uczestnicy spędzili dzień we wręcz rodzinnej atmosferze, a przyjacielskim rozmowom towarzyszył poczęstunek. Nawet w trakcie obrad nie brakowało zabawnych momentów.

Walne Zgromadzenie to nie tylko głosowania, sprawozdania, protokoły i uchwały – to przede wszystkim świetna okazja do jeszcze lepszego odnalezienia swojej roli w Ruchu i całym Kościele. Kondycja Grup Apostolskich zależy w końcu przede wszystkim od aktywności ich członków, a okazji do zaangażowania się nieustannie nie brakuje.

Filip Kuś