konkurs Odkryj Oblicze

Była taka historia:
kard. Karol Wojtyła w 1975 roku otrzymał (przed wydaniem) pierwszy numer "Listu do Przyjaciół",
czyli naszego dzisiejszego Amicusa. Tak mu się spodobał, że zdecydował napisać do niego wstęp.
Ostatnie zdanie tego wstępu brzmi:
"Niech Bóg błogosławi tej pracy, polecam jej początek i dalszy ciąg Matce młodych serc".
Jan Paweł II przez całe swoje życie pokazywał Maryję jako wzór. Pokazał i zawierzył Jej również i nas.
Wiecie jaką Maryja ma twarz, jak wygląda jej oblicze.

 

Ogłaszamy konkurs:
ODKRYJ OBLICZE - MATKI MŁODYCH SERC
na plastyczne wykonanie Oblicza Maryi - Matki Młodych Serc
w technice dowolnej.

 
Konkurs trwa do 15 sierpnia. 
Do dzieła!

 

 

 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MARYJA – MATKA MŁODYCH SERC”

         
1.      Konkurs plastyczny na temat „Maryja – Matka młodych serc” organizowany jest przez Grupy Apostolskie Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej [dalej zwany GA RAM AK] z siedzibą w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/7. 
2.      Konkurs wpisuje się w obchody 100-tnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Wielkiego, który nazwał Matkę Bożą  - Maryję – Matką młodych serc. Jego temat przewodni wpisuje się również w inicjatywę Światowych Dni Młodzieży Lizbona 2023. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do rozwijania uzdolnień plastycznych, gdyż rozwój artystyczny jest ważnym elementem edukacji i formacji młodego człowieka. 
3.      Konkurs adresowany jest do młodzieży z Polski i zagranicy. Przewidziane są dwie kategorie wiekowe: 1: 15-18 lat i 2: Uczestnicy powyżej 18 roku życia.
4.      Warunki uczestnictwa:
4.1.  Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną na podany przez organizatora temat i dostarczenie jej osobiście lub pocztą do siedziby organizatora w terminie do 15 sierpnia 2020 r. Liczy się data stempla pocztowego. 
       Adres Organizatora: Grupy Apostolskie Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków. 
       Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4.2.  Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę plastyczną zawiązana z tematem Konkursu.
4.3.  Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko pracę, którą sam wykonał i do których przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste. Przesłane prace nie mogą w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej, bądź innych praw osób trzecich.
4.4.  Każda praca musi być opisana z naklejoną na odwrocie informacją zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym, ewentualnie dodatkowo telefon kontaktowy oraz email (aneks nr 1). Rodzic lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego musi uzupełnić Aneks 2 i 3 oraz dołączyć go w osobnej kopercie do zgłaszanej pracy na Konkurs.
4.5.  Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność organizatora.
5.      Prace w poszczególnych kategoriach oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Moderatora diecezjalnego GA RAM AK. Komisja dokona wyboru 5 najlepszych prac w każdej kategorii. Wyniki zostaną opublikowane na łamach kwartalnika „Amicus” oraz na stronie internetowej www.grupyapostoalskie.pl.
6.      Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają cenne nagrody oraz dyplomy. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w siedzibie Organizatora.
7.      Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać wysyłając zapytanie pod adresem: biuro@grupyapostolskie.pl z zaznaczeniem w temacie: Konkurs plastyczny „Maryja – Matka młodych serc”.
8.      GA RAM AK zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby Konkursu i wystaw oraz ich ewentualnej publikacji prasowej, prezentacji telewizyjnej i internetowej, a także na innych nośnikach przetwarzania danych.


Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie i prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem.