XV Archidiecezjalny Konkurs Poezji Religijnej im. Świętej Jadwigi Królowej

Po raz piętnasty ogłaszamy Konkurs Poezji Religijnej dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz starszejW konkursie mogą uczestniczyć piszący wiersze.

Prosimy o nadsyłanie utworów literackich, które nie były nigdzie publikowane, o tematyce religijnej związanej z polskimi świętymi, osobą św. Jana Pawła II, Katedrą Wawelską, Centrum „Nie lękajcie się” jako narodowym mauzoleum i sanktuarium. Każdy autor może przesłać maksymalnie trzy utwory napisane na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem, czarnym kolorem na papierze formatu A4.

Każdy wiersz powinien być opatrzony wyłącznie godłem. Godło, imię i nazwisko autora, oraz dokładny adres należy przesłać w oddzielnej kopercie. Jeden autor używa jednego godła.

Wiersze spełniające wszystkie zasady regulaminu będą oceniane przez Jury, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań.

Termin nadsyłania utworów mija 15 października 2017 roku. Należy je przesyłać na adres: Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, ul. Wiślna 12/7, 31-002 Kraków, z dopiskiem „KONKURS”. 

 

UWAGA! Organizatorzy nie zobowiązują się do informowania wszystkich uczestników o zajętych miejscach. Po posiedzeniu Jury autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy będą zawiadomieni, że zostali laureatami Konkursu, bez podania miejsca. Wyniki będą ogłoszone w dn.21 października w czasie Pielgrzymki Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej do Relikwii bł. Jana Pawła II, po mszy św. Wyróżnione utwory będą wykonane a ich autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego zamieszczania ich w swoich publikacjach.

Prosimy o podanie informacji młodzieży w szkołach, na spotkaniach grup parafialnych i innych.