Szczególnym rodzajem wyróżnienia i docenienia jest przyznanie Członkostwa Honorowego RAM, którego znakiem jest nasz krzyżyk ze srebrną wpinką. Do tej pory takie wyróżnienie otrzymało prawie dwieście osób. Podczas Walnego Zgromadzenia RAM, 11 grudnia 2021 roku, została powołana KOHGA, czyli Komisja Odznaczeń Honorowych Grup Apostolskich, razem z nowym Regulaminem przyznawania tego wyróżnienia. Teraz każdy z Was ma wpływ na to, kto będzie Honorowym Członkiem RAM.

SKŁAD
Komisji Odznaczeń Honorowych Grup Apostolskich:

1. ks. Marcin Rozmus - moderator RAM
2. ks. Dariusz Biernat - z-ca moderatora RAM
3. mod. Natalia Bajerek - przedstawiciel moderatorów
4. an. Jakub Kusiak - przedstawiciel animatorów
5. ks. Mateusz Szymczyk - przedstawiciel księży RAM

WNIOSEK
O PRZYZNANIE
ODZNACZENIA HONOROWEGO

na dole strony
↓↓↓↓↓↓↓↓

 

 

REGULAMIN
przyznawania Odznaczenia Srebrnej Wpinki 

 

§1

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi Statut Grup Apostolskich – Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej z 1.01.2007r. z późniejszymi zmianami. 
 
§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
„Stowarzyszeniu” – rozumie się przez to Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/7.
„Komisji” – rozumie się przez to Komisję Odznaczeń Honorowych Grup Apostolskich (KOHGA).
„Odznaczeniu” – rozumie się przez to honorowe wyróżnienie Stowarzyszenia, jakim jest Srebrna Wpinka.

§3

Regulamin ustala zasady i tryb:
1. Występowania o nadanie honorowego odznaczenia dla członków stowarzyszenia. 
2. Przyznawania honorowego odznaczenia dla członków stowarzyszenia. 
3. Obrad Komisji Odznaczeń Honorowych Grup Apostolskich. 

§4

Srebrna Wpinka jest szczególnym wyróżnieniem Stowarzyszenia.

§5

1. O nadanie odznaczenia można występować dla osób, które posiadają przynajmniej 5 – letni staż pracy na rzecz Stowarzyszenia. 
2. Przez pracę na rzecz Stowarzyszenia rozumie się wszelkie aktywności związane z działaniami Stowarzyszenia, w szczególności pracę w grupach parafialnych oraz posługę na rekolekcjach. 

§6

1. O przyznanie Srebrnej Wpinki występuje członek Stowarzyszenia.
2. Zgłoszenie kandydata wymaga sporządzenia wniosku wraz z uzasadnieniem, na jakiej podstawie kandydat powinien otrzymać Odznaczenie. 
3. Wniosek zawiera:
     1)    dane kandydata do Odznaczenia 
     2)    dane wnioskującego 
     3)    5 podpisów osób popierających wniosek wraz z danymi kontaktowymi w celu weryfikacji tych osób.
4. Przynajmniej jedna z osób popierających wniosek musi posiadać status członka Stowarzyszenia. 
5. Wniosek składa się do 31 sierpnia roku, w którym kandydatura ma być rozpatrywana, w siedzibie Stowarzyszenia.
6. Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie.
7. Wzór wniosku znajduję się w załączniku nr 1. 

§7

Organem decyzyjnym w sprawie przyznania Odznaczenia jest Komisja Odznaczeń Honorowych Grup Apostolskich. 

§8

1. Komisja składa się z:
     1)    Księdza Moderatora Stowarzyszenia;
     2)    Zastępcy Księdza Moderatora;
     3)    Moderatora wybranego przez moderatorów Rady Stowarzyszenia, który jest równocześnie jej członkiem;
     4)    Animatora wybranego przez animatorów Rady Stowarzyszenia, który jest równocześnie jej członkiem;
     5)    Jednego z przedstawicieli Księży Moderatorów, posługujących na rekolekcjach Stowarzyszenia.
2. Moderator i Animator są wybierani na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rady Stowarzyszenia.

§9

1. Kadencja Komisji jest równa długości trwania kadencji Rady Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej raz w każdym roku formacyjnym. 
3. Posiedzenia Komisji są tajne. 

§10

1. Komisja podczas posiedzenia otwiera zapieczętowane wnioski i sprawdza je pod kątem formalnym i merytorycznym. 
2. Komisja odrzuca wnioski niespełniające wymogów określonych w niniejszym regulaminie. 
3. Komisja ma prawo kontaktować się z osobami popierającymi wniosek w celu weryfikacji danych oraz zdobycia informacji o kandydacie.
4. Komisja wybiera osoby, które otrzymają Odznaczenie w danym roku formacyjnym. 
5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§11

1. Osoba nominowana do Odznaczenia otrzymuje informację drogą telefoniczną o przyznaniu godności członka honorowego i otrzymaniu Odznaczenia na 30 dni przed jej oficjalnym wręczeniem.
2. Osoba nominowana ma prawo do odmówienia przyjęcia Odznaczenia w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia. Termin jest wiążący. 

§12

Odznaczenie mogą otrzymać nie więcej niż 3 osoby w jednym roku formacyjnym, chyba że Komisja zdecyduje inaczej. Wszystkie dodatkowe kwestie Komisja uzasadnia w protokole. 

§13

Odznaczenie zostaje wręczone przez Księdza Moderatora Stowarzyszenia w dniu Wspólnoty Stowarzyszenia w terminie wyznaczonym przez Księdza Moderatora. 

§14

Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą rady Stowarzyszenia.  

§15

Sprawy nieobjęte w Regulaminie rozstrzygane są w oparciu o Statut Stowarzyszenia zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania. 

§16

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Stowarzyszenia.

 

 

WNIOSEK
O PRZYZNANIE
ODZNACZENIA HONOROWEGO